EXCELLENT PRO

240.000460.000

sỬ DỤNG

3g/1kg thức ăn, dùng liên tục.

5g / 1kg thức ăn, dùng liên tục 5 – 7 ngày.

Định kỳ 1 tháng dùng 1 – 2 đợt

Xóa
EXCELLENT PRO