BZ(TÔM)

390.0001.480.000

SỬ DỤNG:

Tháng thứ 1 và 2: 250g / 6.000 – 7.000 m3 nước

Tháng thứ 3 trở đi: 250g / 5.000 m3 nước

Xóa
BZ(TÔM)