CEFTI LA

62.000687.500

THÀNH PHẦN:

Ceftiofur HCl Sterile, Dung môi vừa đủ.

SỬ DỤNG:

Heo con: 1ml/10kg thể trọng.

Heo trên 50kg, bê, cừu, dê: 1ml/15kg thể trọng.

Trâu, bò: 1ml/25kg thể trọng.

Trên gia cầm: 1ml/5kg thể trọng.
Một mũi tiêm duy nhất cho 72 giờ, bệnh nặng tiêm nhắc lại sau 48 giờ tùy trường hợp.

Xóa
CEFTI LA