NYSTATIN

11.7005.150.000

Điều trị:
Gà, vịt, ngan: 1g/5kg thể trọng, dùng 2 – 3 ngày.
Heo, gia súc: 1g/10kg thể trọng, dùng 2 – 3 ngày.
Phòng bệnh:
Gà, vịt, ngan: 1g/10kg thể trọng, dùng liên tục 2 ngày.
Heo, gia súc khác: 1g/15kg thể trọng, dùng liên tục 2 ngày.

NYSTATIN