CEFTI 25 LA

37.600173.000

THÀNH PHẦN:

Ceftiofur HCl Sterile, Dung môi vừa đủ.

SỬ DỤNG:

Heo con: 1ml/5 kg thể trọng/72giờ
Heo trên 50kg, bê, cừu, dê:
1ml/7 – 10kg thể trọng/72 giờ
Trâu, bò: 1ml/15kg thể trọng.
Trên gia cầm: 1ml/3 – 4kg thể trọng.
Bệnh nặng tiêm nhắc lại sau 36 giờ.

Xóa
CEFTI 25 LA