CEFTRI ONE 50 LA

68.000787.500

Heo con: 1ml/5 kg thể trọng/72 giờ.
Heo trên 50kg, bê, cừu, dê:
1ml/10kg thể trọng/72 giờ
Trâu, bò: 1ml/20kg thể trọng/72 giờ
Trên gia cầm: 1ml/4 kg thể trọng/72 giờ.
Bệnh nặng tiêm nhắc lại sau 36 giờ.

Xóa
CEFTRI ONE 50 LA