CẮT TẢO(CÁ)

236.000462.000

Sừ dụng:

Diệt tảo quá mức: 1 kg / 6,000 m3 nước

Giảm và ổn định tảo: 1 kg / 8,000 – 10,000 m3 nước

Xóa
CẮT TẢO(CÁ)