Tylo 50% WS

76.0001.480.000

Thành phần:

Tylosin tartrate: 500g
Tá dược vừa đủ : 1kg

Sử dụng:

Phòng: 1g/30 – 40kg thể trọng hoặc 1g/2 lít nước, dùng 2-3 ngày.
Trị: 1g/20 – 25kg thể trọng hoặc 1g/1lít nước, dùng 3-5 ngày

Tylo 50% WS