VIP-MONO AC

23.4002.182.000

Trộn đều vào thức ăn hoặc pha vào nước uống.
Gà, ngan, vịt
+ Phòng: 1g/20kg – 30kg thể trọng hoặc 1g/2 lít nước uống, dùng 3-4 ngày.
+ Trị: 1g/15kg thể trọng hoặc 1g/1 lít nước uống, dùng 5-7 ngày.

Clear