SPEC ORAL

43.50082.000

Bơm trực tiếp vào miệng.
Heo con trước cai sữa:
+ Phòng bệnh: 1ml/con/ngày. Định kỳ 5 – 7 ngày 1 lần.
+ Trị bệnh: 2ml/con/lần/ngày, liên tục 2-3 ngày.
Heo con sau cai sữa:
+ Phòng bệnh: 2ml/con/lần/ngày. Định kỳ
7 – 10 ngày 1 lần.
+ Trị bệnh: 2ml/con/2 lần/ngày, liên tục
2-3 ngày.

Clear