CEFO LA

100.000485.000

Lắc đều trước khi dùng.
Tiêm sâu vào bắp thịt.
Heo con: 1ml/ 10kg thể trọng.
Heo trên 50 kg: 1ml/ 15-20kg thể trọng.
Bê, cừu, dê: 1ml/20kg thể trọng.
Trâu, bò: 1ml/30kg thể trọng.
Gia cầm: 1ml/8kg thể trọng.
1 mũi tiêm duy nhất cho 72 giờ.
Bệnh nặng tiêm nhắc lại sau 48 giờ.

Clear