TILMI 25%

330.0001.299.000

Trên gia cầm:
Phòng: 1ml /20kg thể trọng hoặc 1ml/ 2 lít nước uống, liên tục 2-3 ngày/đợt.
Trị: 1ml/10-15kg thể trọng, hoặc 1ml / 1 lít nước uống.
Dùng liên tục 5 -7 ngày.

Xóa
TILMI 25%