Chính sách bảo mật thông tin

– Hai bên cam kết bảo mật tất cả các giao dịch mua bán online, không được tiết lộ cho bên thứ 3 với bất cứ hình thức nào khi chưa được sự đồng ý của bên kia bằng văn bản.
– Khi một trong hai bên tiết lộ thông tin giao dịch này cho bên thứ ba, tùy theo mức độ thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng về uy tín của bên bị thiệt hại, thì bên tiết lộ thông tin có trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra cho bên còn lại theo thực tế.